PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczonymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (pdf). Recenzenci są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą broszurą.

Wszystkie artykuły z wyjątkiem informacyjnych po wstępnym zaakceptowaniu ze względu na zgodność artykułu z profilem czasopisma i spełnienie wymagań wynikających ze wskazówek dla Autorów będą przekazywane do recenzji. Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie są spoza jednostki, z której pochodzi Autor oraz nie pozostają z nim w konflikcie interesów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora. Proces recenzowania spełnia zasadę poufności. Personalia Recenzentów oraz Autorów są niejawne. Opinie Recenzentów (RECENZJA.pdf) wraz z uwagami redakcji w formie elektronicznej zostają udostępnione Autorowi w celu dokonania niezbędnych poprawek w uzgodnionym terminie. Poprawiony tekst i ilustracje stanowią podstawę akceptacji artykułu do druku. W przypadku sytuacji spornych w postępowaniu recenzyjnym powołuje się dodatkowych Recenzentów. Wszystkie podejrzenia dotyczące możliwych nieprawidłowości, bądź nadużyć, będą wyjaśnione przed zakończeniem postępowania z udziałem procedury recenzyjnej. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentów współpracujących.Listy Recenzentów:

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka (pdf)

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja (pdf)

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. FilologiaKomitety naukowe:

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka (pdf)

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja (pdf)

Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Filologia